Tilbage til forsiden

Fakta om svovlsyre

Svovlsyre
Svovlsyre er et industrikemikalie, som også anvendes til husholdningsbrug. Svovlsyre er ætsende.

Kemisk sammensætning
Svovlsyre er en farveløs til gullig olieagtig væske med den kemiske sammensætning H2SO4.
Svovlsyre anvendes i forskellige koncentrationer:
Rygende svovlsyre er den mest koncentrerede form ("Oleum"), og denne frigiver gassen svovltrioxid.
Derudover anvendes koncentreret svovlsyre samt svovlsyre i vandige opløsninger i varierende styrke.(svovlsyre over 51 % og svovlsyre højst 51 %
Til husholdningsbrug forhandles svovlsyre i koncentrationen 96 %.

Farlige egenskaber
Svovlsyre er ætsende og giftig.
Ved indånding af svovlsyredampe kan der ske ætsningsskader på luftveje og lunger, afhængig af dampenes koncentration. Efterfølgende er der risiko for akut lungeødem.
Ved hudkontakt med svovlsyre vil man få en alvorlig syreætsning, som viser sig ved rødme, blærer og ætsningssår.

Fysiske og kemiske egenskaber
Svovlsyre:
     -  er en stærk syre
     -  er letopløselig i vand, men reagerer voldsomt med vand under kraftig varmeudvikling med fare for
        dannelse af ætsende stænk og aerosoler
     -  er et stærkt oxidationsmiddel, som kan antænde findelt brandbart materiale som fx savsmuld
     -  opløser metaller under dannelse af brint (hydrogen)
     -  ætser bygningsmaterialer, beton og billak.

Der kan findes mere information om svovlsyre på internettet på www.kemikalieberedskab.dk.


Uheld i Helsingborg
Uheldet i Helsingborg fredag den 4. februar 2005 vedrører udslip af 11.000 tons 96 % svovlsyre.


Aktuelle emner - © Beredskabsstyrelsen 2005. Skriv til